Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

Ambitie en doelstellingen
De visie Goirle GLANST 2022-2026 is de basis voor de ambitie en doelstellingen binnen het programma Inwoner. De gemeente Goirle werkt samen met de Gôolse gemeenschap aan een doenerig dorp waar het goed toeven is. Een gemeente waar jeugd gezond en veilig opgroeit en volwassenen fysiek en mentaal gezond ouder worden in een gezonde en veilige leefomgeving. We zetten in op positieve gezondheid, normaliseren en een gezonde sociale basis met financieel evenwicht.

Voor het behalen van de ambitie hebben we de volgende doelstellingen:

a.   Bevorderen maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie betekent in Goirle meedoen in een gemeente waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kennen en ondersteunen.

b.   Vergroten zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Iemand kan eigen problemen oplossen en weet zich zo zelfstandig mogelijk te redden.

c.   Versterken van de kracht van de samenleving

In Goirle zijn tal van burgerinitiatieven en zetten veel vrijwilligers zich in voor elkaar, de wijk of onze gemeente. Op allerlei manieren ontmoeten, kennen en ondersteunen inwoners elkaar. Dit versterkt de kracht van de samenleving en zorgt ervoor dat inwoners het beste uit zichzelf kunnen halen.

d. Regionale en lokale inkoop
Steeds meer mensen doen een beroep op ondersteuning en hulpvragen zijn soms ingewikkelder en complexer. Door oplopende zorgkosten zijn we genoodzaakt om de komende jaren verdere stijging af te vlakken. Om inwoners de juiste hulp te kunnen bieden en dit betaalbaar te houden, is er regionaal een nieuwe inkoopstrategie jeugd, Wmo en arbeidsparticipatie ontwikkeld. Naast dit traject loopt er voor Goirle een lokaal inkooptraject voorliggend veld. Het doel is om dit lokale traject zoveel mogelijk te laten aansluiten op het regionale inkooptraject. Zodra de nieuwe samenwerkingspartner voor het voorliggend veld gecontracteerd is, stellen we samen met deze partner indicatoren op ten behoeve van preventie. Deze worden meegenomen in de volgende Planning & Control-cyclus.

Strategische koers voor 2022 e.v.

De druk op het sociaal domein neemt nog steeds toe. Op alle niveaus van de samenleving staan we voor uitdagingen en veranderingen zoals globalisering, informatisering, individualisering en klimaatverandering. Tegelijkertijd zien we ook een toenemende behoefte om deel te nemen aan gemeenschappen en is er veel aandacht voor inclusie, positieve gezondheid en duurzaamheid.

Naast deze grotere onderwerpen vragen in Goirle onderwerpen als vergrijzing, eenzaamheid en jongeren met gedragsproblemen speciale aandacht. Deze aspecten nemen we mee in de nieuwe visie op het sociaal domein. De raad heeft hiervoor de uitgangspunten meegegeven. Met deze visie werken we vanaf 2022 naar een situatie waarin onze inwoners het maximale uit zichzelf kunnen halen. Hierdoor kunnen zij zo zelfstandig en zo volwaardig mogelijk meedoen aan de maatschappij en anderen helpen om mee te doen.

Met inwoners die niet zelf of met hulp van anderen mee kunnen doen zoeken wij naar een passende oplossing. Hierbij doen wij alleen wat écht nodig is en leveren we maatwerk. Voor het realiseren van deze missie zijn Positieve Gezondheid, normalisatie en preventie de basis. Ook haken we direct aan bij de uitgangspunten van de omgevingsvisie “Goed toeven” en "Doenerig dorp”. In tegenstelling tot de brede kaders van Back 2 Basics zal de sociale koers van Goirle zich richten op het uitvoeren van de wettelijke taken en daarnaast een aantal thema’s die prioriteit krijgen en waarop we extra inzetten omdat deze bijdragen aan het versterken van zelf- en samenredzaamheid. Voor de realisatie van de doelen uit de visie wordt gebruik gemaakt van een uitvoeringsagenda.

Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties:

-   GGD Hart voor Brabant (Tilburg): Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg
-   Regio Hart van Brabant (Tilburg)
-   Regionale Ambulance Voorziening (Tilburg)
-   Diamantgroep (Tilburg): bieden van participatiekansen aan mensen met een afstand tot de  
        arbeidsmarkt

-   Midpoint (Tilburg): samenwerking op de regionale arbeidsmarkt
-   Regionale Ambulance Voorziening (Tilburg): verlenen van ambulancezorg

Thema-indeling
De beoogde resultaten die in 2022 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:

1.1 Preventie
1.2 Onderwijs
1.3 Zorg en activering

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15