Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ambities

 

De paragraaf bedrijfsvoering geeft op hoofdlijnen inzicht in de stand van zaken en voornemens van de bedrijfsvoering in onze gemeente en de rechtmatigheidsverantwoording van onze gemeente. De bedrijfsvoering is een beperkt onderdeel in de programmabegroting, maar raakt en beïnvloedt de hele organisatie en het functioneren hiervan. Onder bedrijfsvoering verstaan we sturing en beheersing van álle bedrijfsprocessen, zowel in het primaire als ondersteunende proces, om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. In 2022 is het nieuw gevormde domein Bedrijfsvoering een volledig jaar actief, 2022 zal een ontwikkeljaar zijn.

Door de wijzigingen in regel- en wetgeving moeten we ons steeds actiever verantwoorden over onze interne beheersing. Recente ontwikkelingen zijn, de eisen uit de AVG; de verantwoording over informatiebeveiliging; de horizontale verantwoording met de Belastingdienst; de digitale ontwikkeling in dienstverlening en vanaf het (rekening)jaar 2022 een rechtmatigheidsverantwoording door het college in de bedrijfsvoering op te nemen. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de kwaliteit van dienstverlening en procesuitvoering van de bedrijfsvoering aan organisatie en bestuur. Aansluitend op de organisatie-ontwikkeling, de vaststelling van de Organisatievisie “Goirle schakelt” in 2019 en wijziging van de organisatiestructuur in 2021 is een volgende stap op het vlak van bedrijfsvoering nodig.

Ambitie op het vlak van bedrijfsvoering
We richten onze bedrijfsvoeringsprocessen zodanig in, dat ze de gemeentelijke processen optimaal ondersteunen. We hebben up to date en correcte informatie over geld, prestaties en risico’s. Dat geeft bestuur en management een betrouwbare basis voor beslissingen. De informatievoorziening is op orde en speelt soepel in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken?

  • Een met de gehele organisatie afgestemde ontwikkelrichting op het vlak van bedrijfsvoering;
  • Een toetsingsmogelijkheid inbouwen of gehanteerde principes en uitgangspunten nog voldoende aansluiten bij de andere domeinen en de uiteindelijke doelen die we willen behalen;
  • Medewerkers met politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
  • Een zo doelmatig mogelijke bedrijfsvoering;
  • Processen die voldoen aan alle eisen op het gebied van rechtmatigheid;
  • Adequate informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens;
  • Regie voeren en in control zijn voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden van het domein bedrijfsvoering;
  • Implementatie van de nieuwe manier van hybride werken.

Wat gaan we daarvoor doen?
We stellen in 2022 een bedrijfsvoeringsagenda op die de samenhang tussen bedrijfsvoering(s-onderdelen) en de primaire processen beschrijft en waarbij intern wordt gezocht naar verbinding en partnership. Om goede producten en diensten te kunnen (blijven) leveren aan onze burgers, bedrijven en instellingen moeten we goed samenwerken in de keten en gebruikmaken van de aanwezige expertise in de hele organisatie. Ieder organisatieonderdeel levert een waardevolle bijdrage aan het geheel en samen bereikt de organisatie haar doelen voor de maatschappij.

Waarom een bedrijfsvoeringsagenda en waarom nu? Een bedrijfsvoeringsagenda is een document dat voor een bepaalde periode de ontwikkelrichting en prioritering aangeeft. Het gaat hierbij om het samenbrengen van vraag en aanbod, zodat gericht en volgens vooraf vastgestelde wenselijke resultaten, richting kan worden gegeven aan de werkzaamheden van het domein bedrijfsvoering. We willen weg van de "waan van de dag" en veel meer regie voeren en 'in control' zijn voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden. Periodiek toetsen we of gehanteerde principes en uitgangspunten nog voldoende aansluiten bij de andere organisatieonderdelen en de uiteindelijke doelen die we willen behalen.

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15