Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten en grondslagen

De begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en grondslagen:

  • De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.
  • De begroting is opgesteld op basis van lopende prijzen.
  • Er is rekening gehouden met 1,5% kostenstijging en 2% loonkostenstijging.
  • Er is een rekenrente gehanteerd van 1,0%. Over het eigen vermogen is geen rente meer berekend en de berekende rente bij de grondexploitaties is 0,47%. Het renteomslagpercentage komt uit op 0,42% en dat is afgerond naar 0,50%.
  • De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2021.

Nr.

Omschrijving programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Inwoner

33.578

-5.771

27.806

2

Leefomgeving

16.797

-9.032

7.764

3

Bedrijvigheid

665

-413

252

4

Bestuur en organisatie

2.113

-270

1.843

Algemene dekkingsmiddelen

659

-45.386

-44.727

Overhead

7.179

-322

6.857

Subtotaal

61.996

-62.109

-113

Mutaties reserves

0

-590

-590

Resultaat

60.990

-61.785

-795

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15