Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Uitgangspunten

Naast een sluitende meerjarenraming is ook het weerstandsvermogen een indicator voor de financiële positie van een gemeente. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een indicator weerstandscapaciteit ten opzichte van de risico's.  

Het beleid van risicomanagement is vastgesteld in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. De gehanteerde uitgangspunten zijn:

  • Een ratio weerstandsvermogen tussen 1,0 en 1,4 is voldoende.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Incidentele risico’s worden gedekt uit “vrije” reserves (incidenteel geld). Structurele risico’s leiden tot beleidskeuzes bij de eerstvolgende begroting (opvangen binnen de exploitatie of inkomsten vergroten door inzet onbenutte belastingcapaciteit).
  • Voor de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de ratio van 60% van de risico's toegepast, omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen.

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en de mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte kosten (risico's) op te kunnen vangen. De weerstandscapaciteit op begrotingsbasis van de gemeente Goirle bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De algemene reserve (inclusief de algemene reserve grondexploitaties)
  • De post onvoorziene uitgaven
  • De stille reserves
  • De onbenutte belastingcapaciteit
Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15