Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

Programma 4 Bestuur en organisatie

Ambitie

 1. De zelfstandigheid van Goirle blijft gewaarborgd.
 2. Inwoners zijn betrokken bij de gemeente.
 3. We verbeteren de relatie inwoner-gemeente.
 4. De gemeente Goirle is transparant, toegankelijk en interactief.
 5. De organisatie is wendbaar en adaptief en haar medewerkers worden in staat gesteld om permanent te ontwikkelen.
 6. Inrichting en cultuur van de organisatie sluiten aan bij de ambities en missie/visie van de organisatie en het bestuursakkoord.
 7. Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de inwoner van ons vraagt.
 8. Effectief en efficiënt omgaan met menskracht  en middelen om geen onevenredige gemeentelijke lastendruk bij de inwoners neer te leggen.
 9. De gemeente Goirle is een gewilde en betrouwbare partner voor andere organisaties binnen en buiten de overheidssector.
 10. Werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de inwoner van ons verlangt.
 11. We verbeteren de relatie tussen inwoner en gemeente.

Doelstellingen

 1. We stimuleren de betrokkenheid van inwoners bij de Gôolse Democratie.
 2. We intensiveren de verschillende samenwerkingsverbanden binnen de regio.
 3. We managen onze personele en organisatorische risico's.
 4. We bereiken uniformiteit in en duidelijkheid over onze dienstverlening.
 5. We identificeren verbeterpunten in onze dienstverlening en gaan hiermee aan de slag.
 6. We bieden mogelijkheden om de inwoner op verschillende manieren producten en diensten aan te bieden.
 7. Waar mogelijk betrekken we onze inwoners.
 8. We zijn een zelfstandige en gezonde gemeente die grote en kleine opgaven aan kan door bundeling van krachten.

Strategische koers voor 2022 e.v.

We hebben in de afgelopen jaren een nieuwe visie/koers voor de organisatie bepaald. Begin 2021 startten we met werken in een nieuwe structuur. In deze structuur staan mensen centraal en dat is niet voor niets: we willen er zijn, voor onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. In de komende jaren werken we verder aan de organisatie van de toekomst: een organisatie die flexibel en adaptief is, en efficiënt en dienstverlenend werkt. We doen dat aan de hand van zelforganisatie. Hierdoor kunnen medewerkers makkelijker en flexibeler inspelen op de wensen en verwachtingen van inwoners en ondernemers.

Door het vormen van een Klantcontactcentrum in de nieuwe organisatiestructuur hebben we een belangrijke stap gezet naar meer uniformiteit in de kwaliteit van de dienstverlening. We stimuleren, bewaken en verbeteren de dienstverlening binnen de hele organisatie vanuit het KCC. Deze kwaliteit maken we meetbaar.

We werken zo efficiënt mogelijk. Dat betekent dat we ook voor onze dienstverlening keuzes moeten maken. We zijn op dit moment voornamelijk bezig met het verbeteren van elke afzonderlijke ingang naar de gemeente (balie, website, e-mail, telefonie, social media enz.). Vervolgens verschuift de aandacht  naar (het verbeteren van) de samenhang tussen al deze ingangen.

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad veel geïnvesteerd in de Gôolse democratie. Wij verwachten dat wij daar nog beter op kunnen aansluiten door de nieuwe organisatievisie met o.a. als uitgangspunt dat wij meer van buiten naar binnen werken. Ook de beweging die is ingezet op grond van de Omgevingswet waarbij de gemeente veel nadrukkelijker luistert naar wat inwoners vinden van een (woningbouw)project of een nieuwe beleidsontwikkeling, past hierin. Het college zal de inhoud van haar voorstellen aan de raad mede baseren op de omgevingsdialoog. Ook biedt de vergaderstructuur waarin beeldvormende vergaderingen staan gepland veel kansen voor inwoners om hun mening te geven.

Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties:

 • Regio Hart van Brabant: Vanuit de autonomie van het lokale bestuur vormgeven van samenwerking tussen gemeenten.


Thema-indeling
De beoogde resultaten die in 2022 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:

4.1. Bestuur
4.2. Dienstverlening

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15