Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(Bedragen * € 1.000,00)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Vaste activa

Materiële vaste activa

59.533

57.667

61.900

61.901

61.269

60.228

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:

- overige verbonden partijen

245

245

245

245

245

245

Leningen aan:

- deelnemingen

5

5

5

5

5

5

Overige langlopende geldleningen

3.512

3.447

3.382

3.317

3.252

3.187

3.762

3.697

3.632

3.567

3.502

3.437

Totale vaste activa

63.295

61.364

65.532

65.468

64.771

63.665

Vlottende activa

Voorraden

Overige grond en hulpstoffen

-

-

-

-

-

-

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-

-

-

-

-

Bouwgronden in exploitatie

-2.693

-2.236

-145

-5.018

-4.669

-4.321

Overig onderhanden werk

0

-

-

-

-

-

-2.693

-2.236

-145

-5.018

-4.669

-4.321

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

-

-

-

-

-

Vorderingen

7.024

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

7.024

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Liquide middelen

5

-

-

-

-

-

Overlopende activa

418

500

500

500

500

500

Totaal vlottende activa

4.754

3.264

5.355

482

831

1.179

TOTAAL ACTIVA

68.049

64.628

70.887

65.950

65.602

64.844

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(Bedragen * € 1.000,00)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Vaste passiva

Reserves

21.907

18.451

17.121

16.555

15.987

15.419

Gerealiseerd resultaat/prognose saldo

-787

500

800

0

0

0

Eigen vermogen

21.120

18.951

17.921

16.555

15.987

15.419

Voorzieningen

4.968

4.686

4.122

3.708

3.421

3.449

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderh. leningen van financiële instellingen

27.933

26.015

24.097

22.178

20.860

19.541

Nieuw aan te trekken financiering

-

1.276

11.047

9.809

11.634

12.735

Waarborgsommen

-

-

-

-

-

-

27.933

27.291

35.144

31.987

32.494

32.276

Totaal vaste passiva

54.021

50.928

57.187

52.250

51.902

51.144

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Banksaldi

795

-

-

-

-

-

Kasgeldlening

5.000

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

Overige vlottende schulden

6.450

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

12.245

12.200

12.200

12.200

12.200

12.200

Overlopende passiva

1.783

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Totale vlottende passiva

14.028

13.700

13.700

13.700

13.700

13.700

TOTAAL PASSIVA

68.049

64.628

70.887

65.950

65.602

64.844

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15