Bijlagen

Bijlage 2: Bezuinigingsmonitor

Bijlage 2: Bezuinigingsmonitor

Nog te realiseren bezuinigingsmaatregelen in 2022

Progr.

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

Realisatie

Toelichting in Begroting 2022

1

Kostenbeheersing door sturing Sociaal domein (LOT=Lokaal Opgave Team)

€ 775.000

€ 775.000

€ 775.000

€ 775.000

In 2022 gaan we uitvoering geven aan Goirle GLANST. In dit visiedocument hebben we 3 ontwikkellijnen vastgesteld (normaliseren, positieve gezondheid en verschuiven naar meer preventieve zorg). Hierdoor verwachten we dat meer inwoners gebruik gaan maken van de sociale basis en er een minder groot beroep wordt gedaan op maatwerkvoorzieningen. Daarnaast hebben we speerpunten opgesteld, waardoor we meer dan voorheen aangeven wat we gaan doen (en wat dus ook niet). Tevens gaan we voortvloeiend uit de visie nieuwe subsidieregels opstellen, waarbij we meer dan voorheen gaan kijken naar het rendement. Ook de inkooptrajecten waarvan de contracten ingaan in 2022 dragen bij aan beheersing van kosten (minder kosten aan maatwerkvoorzieningen).

1

Afstoten gebouw Mainframe i.c.m. herhuisvesten St. Jong

€ -

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

Het college heeft Stichting Jong laten weten dat zij met ingang van 1 juni 2021 de huur opzegt. Stichting Jong krijgt ter overbrugging van de periode tot 2023 een overeenkomst voortgezet gebruik aangeboden. De raad heeft een motie aangenomen waarin het college opdracht krijgt om eind 2021 te laten weten hoe de nieuwe huisvestingsoplossing voor Stichting Jong eruit ziet. Uitgangspunt is dat ze een eigen plek krijgen in een van de huidige cultureel-maatschappelijke accommodaties. Het valt niet uit te sluiten dat dit kosten met zich meebrengt. In dat geval zal de raad daarover een voorstel krijgen.

1

Verhogen huur sportaccommodaties t.b.v. vergroten kostendekkendheid

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

Ondanks het feit dat sportverenigingen vanwege corona in 2021 nauwelijks inkomsten hebben brengen we de € 5.000 bij de verenigingen in rekening. Voor volgende jaren wordt de kostendekkendheid meegenomen in een totale herziening van de huurbedragen voor sportaccommodaties.

2

Parkeerbelasting verhogen

PM

PM

PM

PM

Dit onderwerp heeft nog geen prioriteit gehad waardoor dit nog niet is opgepakt.

2

Verhogen reclame-inkomsten

PM

PM

PM

PM

Dit onderwerp heeft nog geen prioriteit gehad waardoor dit nog niet is opgepakt.

2

Opbrengsten windmolens en zonneparken

PM

PM

PM

PM

We onderzoeken nog of de opbrengsten van windmolens en zonneparken een extra inkomstenbron is.

2

Vermindering aantal afvalbakken in de openbare ruimte

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Er is een inventarisatie gedaan over vullingsgraad. Op basis van deze gegevens en nieuwe richtlijnen over de plek waar een afvalbak thuishoort gaat Antea aan de slag. Dit wordt een combinatie met het project zwerfafval. Realisatie van de beoogde € 20.000 voor 2021 is nog onzeker.

2

Zwerfafval opruimen door sportclubs

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Zie toelichting bij afvalbakken.

AD&O

Efficiency op mobiliteitskosten toezichthouders

€ 9.000

€ 9.000

€ 9.000

€ 9.000

Vanwege capaciteitsgebrek en andere prioriteiten is er nog geen opvolging gegeven aan deze bezuinigingsopdracht. Door de samenhang met een nog op te stellen werkwijze over hoe om te gaan met de gemeentelijke vervoersbehoefte en de op deze kwestie van toepassing zijnde rechtspositionele aspecten kan deze bezuinigingsopdracht niet vóór 2024 worden gerealiseerd.

AD&O

Verminderen bedrijfsvoeringskosten: verhogen efficiency en terugdringen formatie

€ 225.000

€ 300.000

€ 300.000

€ 300.000

In 2021 realiseren we de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering en kunnen we stellen dat we zelfs € 35.000 meer hebben gerealiseerd dan geraamd. In meerjarenperspectief hebben we nog een inspanning te leveren en zijn we vooral voor 2023 nog een stuk verwijderd van de opgave. We moeten nog € 80.000 zien te vinden. De taakstelling in 2021 is hoofdzakelijk ingevuld door het bezuinigen op de formatie, met de benodigde efficiencyslagen. Bezien zal moeten worden hoe de taakstelling in meerjarenperspectief kan worden ingevuld. De strategische heroriëntatie kan hier zeker aan bijdragen.

Totaal

€ 1.054.000

€ 1.174.000

€ 1.174.000

€ 1.174.000

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15