Bijlagen

Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen exploitatie

Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Noodzakelijke uitvoering beleid

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Inwoners

Regionale samenwerking leerplicht

27

27

27

27

Onderwijs huisvestingsprogramma (OHP)

12

ten laste van de reserve

-12

Programma 2 Leefomgeving

Rotonde Tijvoortsebaan, kpl

24

41

41

40

Brug Nieuwkerksbaantje

3

5

5

5

Brug Poppelseweg Nieuwe Leij

125

-

-

-

Groen

50

-

-

-

Geluid onder de Omgevingswet

20

20

20

20

MER Omgevingsvisie

-

-

50

-

Opstellen definitief Omgevingsplan

-

50

-

-

Periodieke evaluatie en actualisatie

-

-

40

-

Uitvoering programma Omgevingswet

50

50

50

Infraplan riolering 2022-2025

18

54

89

125

Infraplan riolering en 2022-2025

2

5

9

13

Dekking rioolheffing

-20

-59

-98

-138

Programma 3 Bedrijvigheid

-

-

-

-

Programma 4 Bestuur en organisatie

Informatie en communicatievrz. raad

10

10

10

10

Herverzekeren risico's APPA

23

23

23

23

Uitbesteden totaal oplossing wet APPA

11

11

11

11

Digitale toegankelijkheid

25

25

25

25

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead

Formatie - herstel dekking

242

158

158

158

Vernieuwen intranet

10

Totaal noodzakelijk beleid

620

420

460

319

(bedragen x € 1.000)

Wensen

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Inwoners

Aanschaf regiesysteem

50

Onderhoud regiesysteem

10

10

10

10

Programma 2 Leefomgeving

Fietspad Riel - Gilze

14

14

14

14

Openbare verlichting

4

8

8

8

Terugverdieneffect OV lagere energielasten

-4

-8

-8

-8

Kapitaallasten speeltoestellen 2022

2

2

2

2

Natuurontwikkeling

14

14

14

14

Proeftuin: Nieuwkerksbaantje

-

-

9

17

Proeftuin: Rotonde

21

43

43

43

Proeftuin: Verplaatsen gemeentewerf

-

23

46

45

Groen: herplant bomen

6

6

6

6

Groen: bomenonderhoud

50

50

50

50

Groen: infraprojecten

11

11

11

11

Brandputten

4

8

8

8

Programma 3 Bedrijvigheid

Programma 4 Bestuur en organisatie

Verkiezingen

35

-

-

-

Faciliteitenraad installatie raadszaal

14

27

27

27

Faciliteiten Raad mailaccountants

5

5

5

5

Herverzekeren risico's APPA

10

10

10

10

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Formatie - tijdelijk wordt structureel

143

183

183

183

Extra taakstelling bedrijfsvoering

-

-75

-150

-225

Data-gedreven werken

177

177

177

177

Totaal wensen

566

508

465

397

(bedragen x € 1.000)

Nagekomen wensen

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Inwoners

Vervanging velden MHC Goirle

45

89

89

89

Doorberekening lasten MHC Goirle

-12

-23

-23

-23

Huishoudelijke hulp

400

400

-

-

Beschermd wonen

60

Programma 2 Leefomgeving

Opvang zwerfdieren

58

58

58

58

Programma 3 Bedrijvigheid

-

-

-

-

Programma 4 Bestuur en organisatie

Hogere kosten accountant

7

7

7

7

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Prijsmodel Equalit

27

54

81

108

Projectleiders Equalit

22

22

22

22

Personeels- en salarisadministratie

10

10

10

10

Totaal nagekomen wensen

617

617

244

271

Totaal budgettten exploitatie

Totaal noodzakelijk beleid

620

420

460

319

Totaal gewenst beleid

566

508

465

397

Totaal nagekomen wensen beleid

617

617

244

271

Totaal

1.803

1.545

1.169

987

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15