Beleidsbegroting

Programma 3 Bedrijvigheid

Ambitie en doelstellingen
Voor een fysieke leefomgeving waarin mensen gelukkiger, gezonder en veiliger zijn is ook bedrijvigheid belangrijk. Om aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers en bezoekers en te zorgen dat het in onze doenerige dorpen, gelegen in ons prachtlandschap, goed toeven blijft willen en moeten we bedrijvigheid ruimte blijven bieden. In de Omgevingsvisie hebben we op het gebied van bedrijvigheid daarom ambities en doelstellingen geformuleerd, die ook voor de begroting centraal staan.

Levendig centrum en florerende detailhandel

Aantrekkelijke en goed functionerende dorpscentra zijn van belang voor een goed woonklimaat en voor de lokale economie. We willen in Goirle een compact, levendig centrum creëren waar de boodschappen- en winkelfunctie de functionele drager blijft, maar waar ook nadruk ligt op een aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsfunctie met cultuur, evenementen en horeca. In Riel zetten we in op het behoud van het huidige voorzieningenniveau. Dit voorzieningenniveau groeit op lange termijn wel mee met eventuele woningbouwontwikkelingen.

Om deze ambities te verwezenlijken werken we aan de volgende doelstellingen:

  • Clustering van voorzieningen.
  • Levendig en aantrekkelijk centrum.
  • Zonering van het centrum.
  • Bereikbaarheid voorzieningen.

Vitale, innovatieve en duurzame bedrijventerreinen

We willen de huidige ruimte voor bedrijven grotendeels behouden. We zetten erop in dat bedrijven zoveel mogelijk zijn geclusterd op de twee bedrijventerreinen (Tijvoort en Veertels) en dat deze terreinen goed bereikbaar zijn. Beide terreinen zijn en blijven primair gericht op ruimte voor ondernemen. Hiermee zorgen we ervoor dat het (lokaal) Midden- en Kleinbedrijf (MKB) voldoende uit de voeten kan en zo de lokale economie blijft draaien. We kiezen ervoor om vraaggericht te ontwikkelen. Samen met de bedrijven werken we toe naar circulaire bedrijfsmodellen. We stimuleren innovaties die duurzaam zijn en de impact op het milieu minimaliseren.

Om deze ambities te verwezenlijken werken we aan de volgende doelstellingen:

  • Mix van bedrijvigheid behouden.
  • Faciliteren ondernemers.
  • Circulariteit stimuleren.
  • Vergroening bedrijventerreinen.
  • Bereikbare bedrijventerreinen.

Strategische koers voor 2022 e.v.

Ondernemers in Goirle maken op dit moment zware tijden mee als gevolg van de corona-maatregelen. Tot nu toe biedt de Rijksoverheid nog steeds steunpakketten aan, maar wij verwachten dat die afgebouwd worden in de loop van 2021. Dankzij die steunpakketten is het aantal faillissementen lager dan het zelfs in ‘normale tijden’ is. Inmiddels draait de economie weer op eenzelfde niveau als voor de corona-crisis. Toch baart het stopzetten van de steunmaatregelen ons zorgen. De kans dat er ondernemers zijn die niet in staat zijn om een doorstart te maken is reëel.

Ook zien we als gevolg van corona dat steeds meer mensen ontdekken hoe makkelijk het is om inkopen digitaal te doen en thuis te laten bezorgen. Ouderen die voor de uitbraak van corona het liefst naar een winkel gingen, durven dat nu (nog) niet. De vraag is, of dat ze wanneer het weer veilig kan, ze hun oude patroon oppakken en naar het centrum komen voor een boodschap en een kopje koffie. Dat heeft mogelijk gevolgen voor vooral de lunchrooms in het centrum: zij moeten het hebben van het ‘gezellig een rondje lopen’.

We willen ondernemers ondersteunen en faciliteren om gezamenlijk het centrum van Goirle aantrekkelijk en levendig te houden, waarbij leegstand moet worden voorkomen.

Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties:

Midpoint: bevorderen en stimuleren van regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant.

Thema-indeling
De beoogde resultaten die in 2022 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:

3.1. Bedrijvigheid

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15