Leeswijzer

Hieronder gaan wij in op het begrotingsmodel en de wijze waarop u dat kunt gebruiken. Achtereenvolgens lichten wij de veranderingen in het programmaplan, de paragrafen en de financiële begroting toe. Daarbij verwijzen wij ook naar de in de nota van aanbieding opgenomen toelichting op de doorontwikkeling van de P&C-cyclus.

Programmaplan
De uitwerking naar ambities en beoogde resultaten voor 2022 e.v. is in het programmaplan opgenomen. Voor de opbouw van het programmaplan is de opzet van 2019 gevolgd. We onderscheiden in deze begroting de volgende vier programma's en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en overhead:

  1. Inwoner
  2. Leefomgeving
  3. Bedrijvigheid
  4. Bestuur en organisatie
  5. Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Bij de verschillende thema’s binnen de programma’s hebben wij in deze begroting verplichte en aanvullende lokale indicatoren opgenomen. Hiermee geven wij extra stuurinformatie bij de ambities en activiteiten op die thema’s. Het ontwikkelen en verbeteren van indicatoren is een continu proces. In deze begroting is hier verder invulling aangegeven door de verplichte indicatoren meerjarig en vergelijkbaar in tabelvorm op te nemen. Daarnaast zijn enkele lokale indicatoren toegevoegd. Samen met uw raad willen we evalueren of deze in voldoende mate voorzien in de behoefte, dan wel of verdere aanvulling of vervanging door nieuwe indicatoren wenselijk is.

Paragrafen

De zeven paragrafen geven op specifieke onderwerpen verdiepende informatie over de beleidsthema's van de programma's heen. Daarmee geven de paragrafen een belangrijk inzicht in de (financiële) positie van de gemeente. De paragrafen zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en ook inhoudelijk stelt het BBV de nodige eisen. Dat maakt dat jargon en techniek niet altijd geheel te voorkomen zijn.

Financiële begroting

Ook in de financiële begroting hebben we het model van 2019 gehanteerd. Belangrijk is het overzicht van de thema's en de taakvelden met de baten en lasten. In de financiële verordening hebt u immers bepaald dat de gemeenteraad op het niveau van de thema's  de financiële begroting vaststelt en daarmee het college autoriseert tot het doen van uitgaven. De thema's zijn verdeeld over de programma's. U ziet dat in het overzicht terug. De vergelijkbaarheid van deze begroting met die van vorig jaar is met het overzicht van thema's en taakvelden geborgd. De grote afwijkingen in de lasten en baten worden nu per thema toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15