Financiële begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Programma/Taakveld

JR2020

B2021

B2022

B2023

B2024

B2025

1 Inwoner

1.1 Preventie

5.1

Sportbeleid en activering

L

287

279

245

245

245

245

B

-8

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

L

1.335

1.378

1.437

1.451

1.427

1.425

B

-391

-456

-478

-490

-390

-390

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

L

448

456

288

192

192

192

B

-16

-12

-12

-12

-12

-12

5.4

Musea

L

5

10

10

10

10

10

B

-19

-18

-18

-18

-18

-18

5.6

Media

L

519

523

530

527

518

518

B

0

0

0

0

0

0

6.2

Wijkteams

L

983

464

-190

-254

-254

-254

B

-89

-68

-74

-68

-68

-68

7.1

Volksgezondheid

L

871

877

942

942

942

942

B

0

0

0

0

0

0

1.2 Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

L

41

56

56

56

56

56

B

0

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

L

1.269

1.235

1.326

1.685

2.052

2.043

B

-17

-16

-17

13

46

55

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

L

1.055

1.236

1.131

1.131

1.131

1.131

B

-155

-158

-158

-158

-158

-158

1.3 Zorg en activering

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

L

1.948

2.042

1.887

1.887

1.887

1.887

B

-218

-208

-200

-200

-200

-200

6.3

Inkomensregelingen

L

7.731

5.310

5.984

5.984

5.984

5.984

B

-6.855

-3.810

-4.586

-4.586

-4.586

-4.586

6.4

Begeleide participatie

L

2.855

2.646

2.565

2.493

2.401

2.267

B

0

-68

-71

-71

-71

-71

6.5

Arbeidsparticipatie

L

752

1.024

910

930

945

967

B

-1

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

L

1.076

1.157

1.380

1.380

1.380

1.380

B

-18

-13

-18

-18

-18

-18

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

L

6.388

6.202

6.516

6.516

6.116

6.116

B

-150

-160

-140

-140

-140

-140

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

L

7.271

8.638

8.441

8.441

8.441

8.441

B

0

0

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

L

60

60

60

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

L

621

0

60

60

60

60

B

0

0

0

0

0

0

2 Leefomgeving

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

L

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

L

57

14

17

17

17

17

B

0

0

0

0

0

0

2.1

Verkeer, wegen en water

L

2.706

3.006

3.434

3.449

3.538

3.606

B

-98

-163

-224

-248

-248

-248

2.2

Parkeren

L

236

248

255

255

254

254

B

-86

-64

-64

-64

-64

-64

5.5

Cultureel erfgoed

L

913

921

939

939

939

933

B

-57

-57

-58

-58

-58

-58

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

L

1.466

2.053

1.671

1.626

1.617

1.608

B

0

-565

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen

L

1

1

1

1

1

1

B

0

0

0

0

0

0

8.1

Ruimtelijke Ordening

L

1.107

850

864

864

864

864

B

-556

-434

-462

-462

-462

-462

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

L

1.362

4.313

2.160

5.354

388

388

B

-2.372

-4.313

-2.160

-5.354

-388

-388

8.3

Wonen en bouwen

L

1.428

1.326

1.009

1.059

1.096

955

B

-860

-959

-960

-960

-960

-960

2.2 Verstandig omgaan met natuur hulpbr...

7.2

Riolering

L

1.925

1.892

1.809

1.847

1.881

1.914

B

-2.303

-2.309

-2.230

-2.267

-2.302

-2.335

7.3

Afval

L

2.098

2.320

2.267

2.267

2.267

2.267

B

-2.614

-2.879

-2.846

-2.846

-2.846

-2.846

7.4

Milieubeheer

L

620

874

698

697

697

702

B

-38

-1

-1

-1

-1

-1

2.3 Zorg voor veilige leefomgeving

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

L

1.241

1.343

1.305

1.330

1.350

1.371

B

-30

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en Veiligheid

L

436

396

368

375

368

375

B

43

-28

-28

-28

-28

-28

3 Bedrijvigheid

3.1 Bedrijvigheid

3.1

Economische ontwikkeling

L

262

282

289

289

289

289

B

-2

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

L

285

283

223

223

223

223

B

-311

-319

-258

-258

-258

-258

3.4

Economische promotie

L

159

187

153

153

153

153

B

-54

-150

-155

-166

-166

-166

4 Bestuur en organisatie

4.1 Bestuur

0.1

Bestuur

L

1.644

1.707

1.586

1.555

1.538

1.550

B

-21

-7

-14

-14

-14

-14

4.2 Dienstverlening

0.2

Burgerzaken

L

483

573

527

551

526

526

B

-242

-253

-256

-256

-256

-256

5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

5.1 Algemene dekkingsmiddelen

0.10

Mutaties reserves

L

5.216

1.068

0

0

0

0

B

-6.457

-3.710

-590

-578

-579

-579

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

L

-787

20

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0.5

Treasury

L

461

28

36

53

70

87

B

-589

-89

-73

-73

-72

-72

0.61

OZB woningen

L

259

210

213

213

213

213

B

-4.014

-4.361

-4.527

-4.639

-4.752

-4.866

0.62

OZB niet-woningen

L

32

24

24

24

24

24

B

-1.734

-1.934

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0.64

Belastingen Overig

L

103

88

89

89

89

89

B

-104

-101

-101

-101

-101

-101

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

L

16

16

16

16

16

16

B

-35.913

-36.850

-38.644

-38.044

-38.006

-38.244

0.8

Overige baten en lasten

L

553

512

272

1.045

1.782

2.523

B

-125

-343

-40

-200

-240

-281

0.9

Vennootschapsbelasting

L

1

10

8

8

8

8

B

-7

0

0

0

0

0

5.2 Overhead

L

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0.4

Ondersteuning organisatie

L

7.130

7.001

7.179

7.072

7.023

6.973

B

-449

-282

-322

-322

-322

-322

JR  2020

B2021

B2022

B2023

B2024

B2025

Totaal Lasten

66.928

65.157

60.990

65.046

60.765

61.340

Totaal Baten

-66.928

-65.157

-61.785

-64.687

-59.736

-60.154

Saldo

-795

359

1.028

1.186

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15